หมอนวดที่ดี ควรมีจริยธรรม จรรยาวิชาชีพสาขาการนวดไทยและ มารยาทในการทำงาน

หมอนวดที่ดี ควรมีจริยธรรม จรรยาวิชาชีพสาขาการนวดไทยและ มารยาทในการทำงาน

ก่อนประกอบอาชีพหมดนวด ต้องพึงระลีกว่า อาชีพนี้ต้องรักษาชื่อเสียงและไม่ทำให้เสื่อมเสียวงการนวดของไทย เพราะมีการทำมาหากินแอบแฝงโดยมีการนวดมาแอบอ้าง ทำให้มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานนวดต่างๆนานา

จริยธรรมของการนวด
1. ยึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้นวดเป็นเป้าหมายสูงสุด
2. ยึดมั่นความซื่อสัตย์  ไม่กระทำการเสื่อมเสียต่อการนวด
3. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชานวด ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
4. มีสติสัมปชัญญะ คือ ความนึกคิดที่ต้องการควบคุมสติให้ได้
-มีเมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้ถูกนวดเป็นสุข
-มีกรุณา คือ ความสงสารต้องการทำให้ผู้ถูกนวดต้องพ้นทุกข์
-มีมุทิตา คือ ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
-มีอุเบกขา คือ การวางเฉยไม่ดีใจ ไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นทำดี หรือถึงความวิบัติ
-มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ
5. เก็บรักษาความลับของผู้ถูกนวด
6. ไม่โอ้อวดยกตนข่มท่าน
7. ไม่หลอกลวง ลวนลามผู้ถูกนวด
8. ไม่มัวเมาในอบายมุขทั้งปวง

จรรยาวิชาชีพสาขาการนวดไทย

คุณธรรมของหมอนวด มี 10 ประการ ดังนี้
1. มีเมตตาจิตแก่คนไข้ ไม่เลือกชั้นวรรณะ
2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
3. มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
4. มีความละเอียดรอบคอบสุขุม
5. ไม่โลภเห็นแก่ลาภของผู้ป่วยอย่างเดียว
6. ไม่โอ้อวดวิชาความรู้
7. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เผอเรอ มักง่าย
8. ไม่ลุอำนาจแก่อคติ 4
9. ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทีเป็นโลกธรรมแปด
10. ไม่มีสันดานชอบความมัวเมาในหมู่อบายมุข

มารยาทของหมอนวด
1. แต่งกายสุภาพ รัดกุม
2. รักษาความสะอาดของมือและเครื่องมือ ทั้งก่อนและหลังนวด
3. ก่อนทำการนวด ควรสำรวมจิตใจให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
4. เวลานวดให้นั่งห่างผู้ถูกนวดพอสมควร ไม่ควรคร่อมหรือข้าม
5. ขณะทำการนวดไม่ควรก้มหน้า
6. ขณะทำการนวด ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร
7, ขณะทำการนวด ควรระมัดระวังการพูดให้เหมาะสม
8. หยุดนวด เมื่อผู้ถูกนวดบอกให้พัก หรือเจ็บจนทนไม่ได้
9. ไม่ทำการนวด เมื่อตนเองสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สบาย หรือมีไข้
10. ไม่ควรนวดท้องของผู้ถูกนวด เมื่อรับประทานไม่ถึง 30 นาที
11. การนวดหากเกินความสามารถของตน ควรแนะนำหรือส่งต่อให้ผู้ที่มีความรู้ดีกว่า

หากต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการนวดไทย ในปัจจุบันมีการเรียนการสอน หลักสูตรเรียนนวดต่างๆสามารถสมัครเรียนได้โดยตรงโดยไม่มีการสอบคัดเลือก อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะกำหนดจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวค่ะ