มาตรฐานโดยทั่วไปสำหรับผู้ให้บริการใน กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานโดยทั่วไปสำหรับผู้ให้บริการใน กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

ในปัจจุบันสำหรับธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการบริการที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดธุรกิจร้านนวด รวมไปถึงการทำงานเป็นพนักงานให้บริการด้านการนวดเพื่อสุขภาพ สำหรับใครที่กำลังสนใจ อาชีพทางด้านนี้เพื่อ ใช้ในการต่อยอดในการทำงานหรือมีแผนที่จะเปิดร้านนวดของตัวเองในอนาคตสิ่งที่สำคัญ ที่เราต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐาน สำหรับตำแหน่งงานนี้ค่ะ

ผู้ให้บริการหรือหมอนวดนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  1. ควรมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  2. ได้รับการอบรมหรือผ่านการเรียนนวด และมีความรู้มาจากหน่วยงานสถาบันหรือสถานศึกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง เว้นแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศนี้หรือหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในกิจการนวดเพื่อสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบการรวมไปถึง ผ่านการ ทดสอบ ความรู้และประสบการณ์ที่ กระทรวงสาธารณสุขรับรอง​ และเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน หมอนวด เพื่อเป็นผู้บริการนวดเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้ว
  3. ไม่เป็นโรคหรืออาการต้องห้ามในการทำงานโดยเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

– โรคพิษสุราเรื้อรังโรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง

– โรคจิตที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง

– โรคอื่นๆในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคติดต่อร้ายแรง

  1. ไม่เป็นบุคคลที่วิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
  2. ไม่ได้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการเนื่องจากความบกพร่องหรือความสามารถหรือไม่รักษาศีลธรรมอันดีจากคณะกรรมการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ตระหนักถึงหน้าที่ผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพโดยมีหลักๆดังต่อไปนี้

–  ให้บริการผู้มารับบริการตามความรู้และความชำนาญตามมาตรฐานที่ได้ ผ่านการ อบรมมา

– ไม่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ

–  เก็บความลับของผู้มารับบริการ โดยไม่นำข้อมูลหรือเรื่องที่ได้ยิน จากผู้รับบริการไปเปิดเผย จนก่อให้เกิดความเสียหายตามมา

– ไม่แสดงอาการยั่วยวนหรือทำลามกอนาจารพูดจาในทำนองให้ผู้มารับบริการ เข้าใจ ไปไหนด้านการมีเพศสัมพันธ์

– ไม่พูดจาหยอกล้อล้อเล่น ที่ไม่ใช่หน้าที่ ที่จะต้องให้บริการกับผู้มารับบริการ ต้องเน้นความสุภาพและอ่อนโยน

– ​ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมา ยาเสพติด ในขณะที่ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ

-​  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ไม่หยิบหรือลักขโมยทรัพย์สินของผู้มารับบริการ

-​ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหมั่นดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง อยู่เสมอ หากป่วยหรือเป็นโรคติดต่อไม่ควรนำไปเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการหรือเพื่อนร่วมงาน

-​  ห้ามมิให้ผู้ให้บริการใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า ที่จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

–  เป็นผู้ดำรงตนเองอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่แอบแฝงค้าประเวณี

เบื้องต้นจะเป็นมาตรฐานและ สิ่งที่ผู้ให้บริการในด้านการนวดเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติ ในการบริการลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในหน้าที่และภาพลักษณ์ที่ดีของการนวดเพื่อสุขภาพและสืบทอด วัฒนธรรมอันดีงามนี้รักษาให้ลูกหลาน ต่อไปค่ะ