วัฒนธรรมสุขภาพการนวดแผนไทยที่ประชาชนใช้เป็นทางเลือก

วัฒนธรรมสุขภาพการนวดแผนไทยที่ประชาชนใช้เป็นทางเลือก

ในการนวดและควรเลือกร้านที่มี ความรู้สึกสบายบรรยากาศที่มีความผ่อนคลาย ในการนวดแต่ละครั้ง อุปกรณ์นวด สปา เช่น เตียงนวด เก้าอี้นวดเท้า และพื้นที่ ที่จัดไว้สำหรับบริการลูกค้าก่อนนวดลูกค้าควรจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยและการดูแลรักษาความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งก่อนนวดและหลังจากที่ลูกค้า มาใช้บริการแล้วก็ควรทำความสะอาด ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพและการใช้งานที่ยาวนาน   จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึกแล่นของลมไปตามแนวเส้นได้ ถ้ามีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดแสดงว่าเกิดจากเส้นประธานนั้นถ้าไม่มีความรู้สึกแล่นไปยังตำแหน่งที่ปวดอาจ เป็นเรื่องจากเส้นอื่นๆที่นอกเหนือจากเส้นประธาน เช่น เส้นปัตฆาต เส้นสันทฆาต เส้นรัตฆาต เป็นต้น  การวินิจฉัย เพื่อวินิจฉัยยืนยันได้ว่าอาการปวดนั้นเกิดจากเส้นประธานใดให้ทำการนวดรักษาโดย   1.  นวดแนวนวดที่สัมพันธ์กับเส้นประธานนั้น   2.  กดจุดเฉพาะซึ่งมีผลในการบำบัดอาการนั้น ในปัจจุบันการนวดแผนไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งในด้านการส่งเสริมสุภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟู สามารยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ชุมชน และยังเป็นการพัฒนางานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากโรงเรียนสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่เปิดสอนทั่วไปค่ะ  เรียนนวดการนวดแผนไทยเป็นวัฒนธรรมสุขภาพที่ประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการรักษาความเจ็บป่วยมานานในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก สำหรับสังคมไทยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าการนวดไทยเก่าแก่ครั้งแรกนับแต่สมัยสุโขทัยต่อจากนั้นมีการพัฒนาการนวดไทยอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เพราะศาสตร์ของการนวด นอกจากจะช่วยในด้านสุขภาพแล้ว การนวดยังถือเสมือนเป็นการถ่ายทอดความรักความสัมพันธ์ ทางสังคมในระบบครอบครัวและความปรารถนาดีต่อกันอีอย่างหนึ่ง