Regiser

ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน

Course & Package

เลือกแพคเกจ หรือหลักสูตรท่ี่ต้องการเรียนกับเรา
ใบมินท์สปา อคาเดมี่

Call me

แจ้งสมัครเรียนตามหลักสูตรที่ต้องการที่
โทร.080-445-6090 ติดต่อ ครูมด
หรือทางเฟชบุ๊ค

Document

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายติดใบประกาศขนาด 1.5 นิ้ว หลักสูตรละ 2 รูป
2. รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. ค่าลงทะเบียนเรียน ในแพคเกจหรือหลักสูตรที่ต้องการเรียน