ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุด

ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุด

วินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นว่ามีความสัมพันธ์ กับเส้นประธานเส้นใดจุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึกแล่นของลมไปตามแนวเส้นได้  ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุดเมื่อนำเอา ความรู้เกี่ยวกับทางเดินของเส้นประธานจากคัมภีร์แผนนวดฉบับหลวงในรัชกาลที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับจุดจากแผนนวดวัดพระเชตุพน มาหาความสัมพันธ์กันจะปรากฏดัง ต่อไปนี้หลังจากการตรวจเบื้องต้น เช่น การซักถามการดู การฟัง การสัมผัส และ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นสมมุฏฐานเส้นประธานเส้นใดแล้วให้ปฏิบัติดังนี้หากสนใจหรืออยากนวดพื้นฐาน กดจุดเรียนนวด  แนะนำให้ไปเรียนนวดแบบถูกต้องตามมาตฐานการนวด จะทำให้เรารู้แนวทางมากยิ่งขึ้น และสามารถนำวิชาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ