สรรพคุณเภสัชตามหลักวิชาเภสัชกรรมไทย

สรรพคุณเภสัชตามหลักวิชาเภสัชกรรมไทย

สรรพคุณเภสัช หมายถึงคุณสมบัติทางยาของเภสัชวัตถุที่กล่าวถึงตามหลักวิชาเภสัชกรรมไทย ระบุว่าก่อนที่จะรู้จักสรรพคุณของยาจำเป็นต้องรู้จักรสของยาก่อน เนื่องจากวิชาการแพทย์แผนไทยกล่าวว่าเรียนนวด รสของยาจะแสดงถึงสรรพคุณยา  ดังนั้นเมื่อรู้จักรสของยาแล้วก็จะรู้จักสรรพคุณของยาอย่างกว้างๆได้  โรคที่เกิดจากเตโชภาพพิการให้แก้ด้วยยารสจืดรสเย็น และได้กำหนดตัวยาประจำชาติต่างๆไว้  คือดีปลีประจำปฐวี ธาตุเถาสะค้านประจำวาโยธาตุ  รากชะพลูประจำอาโปธาตุ  รากเจตมูลเพลิงประจำเตโชธาตุ  และขิงแห้งประจำอากาศธาตุค่ะ  ซึ่งตัวยาบางชนิด สามารถใช้ในการต้มเพื่อเข้ารับการอบตัวสมัยก่อนจะใช้เป็นกระโจมอกแต่ปัจจุบันจะนิยมใช้เป็นตู้อบสมุนไพร เพื่อสุขภาพค่ะ